Leserinnlegg i Ringsaker Blad 8. august 2019
Hva er dyrkbar mark, SP?

Ja, dette er et spørsmål det må være lov å stille etter både innlegg i Hamar Arbeiderblad og Ringsaker Blad om Senterpartiets 1. kandidat i Ringsaker Odd Amund Lundberg som har solgt et område som skal benyttes til boligbygging.
Artikkelen handler i utgangspunktet om at Senterpartiet ønsker å ta opp igjen saken om et nydyrkingsfond. Dette er en sak som Ringsaker KrF også støtter og stemte for da det var oppe til behandling i 2017. Hvordan et slikt nydyrkingsfond skal fungere må man jo diskutere, men det viktigste med et slikt fond er at det både skal stimulere bønder til å nydyrke samtidig som det skal koste utbyggere å bygge på dyrket mark.
Når det gjelder Lundberg sitt salg av et område til boligbygging, hevder han at dette området ikke er dyrkbart og bare består og skog og kratt. Han sier samtidig at de som mener at dette er dyrkbart bør reise og se på det.
Undertegnede har tatt utfordringen og vært og sett på området. Vi skjønner at Lundberg, som hadde flere alternativer når det gjaldt nydyrking, valgte å starte med et område som ligger nærmere gården sin. Samtidig vil vi påstå at svært mange bønder ville ha satset på nydyrking hvis de hadde et område tilsvarende det som nå er solgt. Det er vel svært få nydyrkingsfelter som ikke har vært bevokst med skog og kratt, og svært få områder som har vært dyrket før, som Lundberg også bruker som et argument – hvis det ikke er journalisten som har misforstått.

Som bonde og selvstendig næringsdrivende må man selvfølgelig ta en helhetsvurdering om et prosjekt er lønnsomt eller ikke, og det skal ikke vi legge oss opp i. Men å si at dette området, hvor vegetasjonen nærmest spruter opp etter hogsten, og som ligger i sydvesthelling ned mot Mjøsa på ca 150 m høyde over havet, ikke er godt dyrkbart, det tror vi ikke på. Den samme oppfatning hadde også en forsker ved NBU (Norges miljø og biovitenskaplige universitet) som ble sitert i artikkelen som sto i Hamar Arbeiderblad. Så hvor viktig er jordvern for SP i Ringsaker? Er det bare fulldyrket jord som skal ha vern mot nedbygging? Hva med god dyrkbar jord?

Ringsaker KrF
Oluf Maurud 1. kandidat
Per Lunde, listekandidat

Hva er dyrkbar mark, SP?