perlundeInnlegg til «Møteplassen» 28.04.15 skrevet av: Per Lunde

Jernbanen Hamar-Brumunddal

I lang tid har det vært en engasjert diskusjon om hvor Hamar stasjon skal ligge i framtida. Det er et vanskelig spørsmål å ta stilling til, og en kan ikke vente noen enstemmighet rundt valget. Uansett valg vil mange bli berørt, både av stasjonen og av jernbanesporene i alle retninger, både sør, øst og nord. Sporet mot nord krysser fort grensa mot Ringsaker. Blant annet derfor er det interessant for oss å studere alternativene på Hamar.

Jernbaneverket har ønsket kun å utrede to alternativer. H1 beholder Hamar stasjon og følger i store trekk det gamle sporet nordover til Furuberget. Her går det inn i en ny tunnel. På Ringsakersida kommer den ut et sted omtrent på høyde med Vikerødegården. H5 har stasjon ved Vikingskipet, går langs verneområdet i Akersvika, over dyrket mark til det går inn i tunnel ved Tommelstad gård. Også denne tunnelen kommer ut igjen fra Furuberget omtrent på høyde med Vikerødegården.

Mange i Hamar ønsker å utrede alternativ H2, med underjordisk stasjon i Hamar. Også fra denne kommer jernbanen ut på omtrent samme sted i Ringsaker. Kun ett alternativ med en viss realisme kommer annerledes ut i Ringsaker. Det er alternativ H6, som har stasjon ved Vikingskipet og går langs E6 til Nydalen. Herfra går det i tunnel til nedunder Berg-gårdene.

Heller ikke på Ringsakersida kan vi vente noen enstemmighet rundt trasévalget. Helt forskjellige mennesker og miljøer blir påvirket avhengig av hvilket valg som blir tatt.

Jernbaneverket har lagt opp til en mest mulig «objektiv» vurdering av trasé ut fra noen kriterier. (Jeg setter «objektiv» i gåseøyne, for subjektive skjønn kommer uansett inn i bildet, både for lekfolk og fagfolk!) I høringsutkastet fra Jernbaneverket som hadde høringsfrist i februar, er det lagt opp til at bl.a. følgende forhold skal utredes nærmere:

  • STØYFORHOLD OG VIBRASJONER
  • GRUNNFORHOLD
  • KOMMUNALTEKNISKE OG ANDRE ANLEGG
  • LANDSKAP
  • NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV
  • KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
  • NATURMILJØ
  • NATURRESSURSER – herunder landbruk
  • BY- OG STEDSUTVIKLING

Vi i KrF mener at alt dette er viktig. Men viktigst er det å ta vare på den dyrkede jorda vår. Med de klimaendringene vi alt merker, og som forventes skal forsterke seg, blir matjorda vår enda mer verdifull i framtida, mens andre deler av kloden mister areal og avling pga klimaendringene! Satt på spissen mener jeg det er viktigere å bevare dyrket jord enn å bevare et hus, sjølsagt innen rimelighetens grenser – grenser som vil være forskjellige, ikke minst i forhold til den personlige tilknytningen til jorda eller huset – . Men et nytt hus kan bygges «hvor som helst», det dyrkbare arealet i Norge er meget begrenset!

Jernbaneverket har foreslått en bred utredningstrase gjennom Ringsaker. Jeg mener likevel den ikke er bred nok. Flere steder er det mulig å verne mer dyrket jord og beholde mer sammenhengende arealer enn traseene forutsetter, uten store ulemper for øvrig. Med dimensjonene på dagens maskinpark i jordbruket vil en oppdeling av arealene føre til helt andre ulemper enn da hesten og gråtassen var drivkrafta!

En bør også passe seg for å legge jernbanen slik at en inviterer til nedbygging av dyrket areal mellom den nye traséen og eksisterende bebyggelse. Vern av matjord er overordnet viktig. Nyetablering av vei, jernbane og bygningsmasse må i størst mulig grad skje på udyrket, og helst udyrkbar mark! Derfor må vi lete fram de gode og framtidsrettede alternativene!

Per Lunde, Ringsaker KrF

Jernbanen Hamar-Brumunddal